جمعی از دانش آموزان ، مردم عادی ، مسئولین و روحانیت در مراسم سوگواری.(حدود سال های ۱۳۳۰-۱۳۳۱).

جمعی از دانش آموزان ، مردم عادی ، مسئولین و روحانیت در مراسم سوگواری.(حدود سال های 1330-1331).

جمعی از دانش آموزان ، مردم عادی ، مسئولین و روحانیت در مراسم سوگواری.(حدود سال های ۱۳۳۰-۱۳۳۱).