دبیران و کارکنان دبیرستان دهقان نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۸
به ترتیب از سمت راست:
۱-ناصرالدین فاضل(معاون دبیرستان) ۲- مدرس (دفتردار) ۳- دکتر جعفریان(دبیر زیست شناسی) ۴-احمد صادقی(ریس دبیرستان) ۵- سمندری (دبیر دینی) ۶-پورسینا(دبیر ریاضی) ۷- موحدی(دبیر زبان) ۸- دکتر صابری(دبیر شیمی) ۹- دکتر اسرافیلیان (دبیر فیزیک) ۱۰- انتشاری(دبیر زبان) ۱۱- سعدزاده(دبیر تربیت بدنی) ۱۲- محمد سجادی (به احتمال زیاد دبیر شیمی)

دبیران و کارکنان دبیرستان دهقان نجف آباد در سال تحصیلی 1338 به ترتیب از سمت راست: 1-ناصرالدین فاضل(معاون دبیرستان) 2- مدرس (دفتردار) 3- دکتر جعفریان(دبیر زیست شناسی) 4-احمد صادقی(ریس دبیرستان) 5- سمندری (دبیر دینی) 6-پورسینا(دبیر ریاضی) 7- موحدی(دبیر زبان) 8- دکتر صابری(دبیر شیمی) 9- دکتر اسرافیلیان (دبیر فیزیک) 10- انتشاری(دبیر زبان) 11- سعدزاده(دبیر تربیت بدنی) 12- محمد سجادی (به احتمال زیاد دبیر شیمی)

دبیران و کارکنان دبیرستان دهقان نجف آباد در سال تحصیلی ۱۳۳۸
به ترتیب از سمت راست:
۱-ناصرالدین فاضل(معاون دبیرستان) ۲- مدرس (دفتردار) ۳- دکتر جعفریان(دبیر زیست شناسی) ۴-احمد صادقی(ریس دبیرستان) ۵- سمندری (دبیر دینی) ۶-پورسینا(دبیر ریاضی) ۷- موحدی(دبیر زبان) ۸- دکتر صابری(دبیر شیمی) ۹- دکتر اسرافیلیان (دبیر فیزیک) ۱۰- انتشاری(دبیر زبان) ۱۱- سعدزاده(دبیر تربیت بدنی) ۱۲- محمد سجادی (به احتمال زیاد دبیر شیمی)