خدا شاهد است همین که بنده ای به گناه اقرار کرد و چشم او یک خرده پر از آب شد، خداوند به او نظر رحمت می کند. یک قطره اشک که روی گونه های او می آید همه پرونده ها را بایگانی می کند. این چشم همه روز قیامت، گریان نیست.

خدا شاهد است همین که بنده ای به گناه اقرار کرد و چشم او یک خرده پر از آب شد، خداوند به او نظر رحمت می کند. یک قطره اشک که روی گونه های او می آید همه پرونده ها را بایگانی می کند. این چشم همه روز قیامت، گریان نیست.