می گویند: کسی که در خانه ای را کوبید و زیاد در زد بالاخره در را بازه می کند» در خانه امام زمان را بزن خدا می داند کریم است. آقا است. مهربان است. کسی که می خواهد مشرف بشود، باید سنخیت داشته باشد.نور و ظلمت با هم تباین دارند. نمی شود با هم التیام […]

می گویند: کسی که در خانه ای را کوبید و زیاد در زد بالاخره در را بازه می کند» در خانه امام زمان را بزن
خدا می داند کریم است. آقا است. مهربان است.
کسی که می خواهد مشرف بشود، باید سنخیت داشته باشد.نور و ظلمت با هم تباین دارند. نمی شود با هم التیام و همراهی پیدا کنند. من که صفات رذیله در وجودم است. چطور می توانم با نور مطلق تماس پیدا بکنم. باید ایجاد سنخیت بشود. ایجاد سنخیت با یک توبه حل می شود. برادر با کریمان کارها دشوار نیست.«من استدام قرع الباب و لجّ ولج.»غررالحکم، ص۱۹۲