اگر حالش را داری، نماز شب بخوان؛هر طور توانستی بخوان، خدا درستش می کند، من شکسته تحویل می دهم،ولی او درست قبول می کند

اگر حالش را داری، نماز شب بخوان؛هر طور توانستی بخوان، خدا درستش می کند،
من شکسته تحویل می دهم،ولی او درست قبول می کند