پیکر عزیزشان معطل کفن و دفن بود و یکی از اعضای خانواده ادعا می کند که فردی گفته «یه دعا برات می نویسم، برو بزن به جسد تا زنده بشه!» و آن قدر فشار می آورد تا این کار را انجام دهند.

اتفاقی باورنکردنی در نجف آباد

پیکر عزیزشان معطل کفن و دفن بود و یکی از اعضای خانواده ادعا می کند که فردی گفته «یه دعا برات می نویسم، برو بزن به جسد تا زنده بشه!» و آن قدر فشار می آورد تا این کار را انجام دهند.

این فرد، سال ها است که در نجف آباد تعداد زیادی را اطراف خود به عنوان مرید جمع کرده و هر بار ادعاهای مختلفی را مطرح می کند.

خطر این مرید بازی ها، همین است که هواداران، بدون کوچک ترین فکر و تدبیری، این مزخرفات را قبول می کنند؛ حتی اگر با بدیهی ترین اصول مغایرت داشته باشد.

جسد اتفاقی باورنکردنی در نجف آباد اتفاقی باورنکردنی در نجف آباد

جسد

اتفاقی باورنکردنی در نجف آباد