خبرگزاری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، آخرین احیاء امسال در گلزار شهدای نجف آباد را به تصویر کشیده است.

احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر

خبرگزاری ایمنا از دریچه دوربین رضا قلیچ خانی، آخرین احیاء امسال (بیست و سه رمضان ۹۷) در گلزار شهدای نجف آباد را به تصویر کشیده است.

مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        15 300x200

مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷

احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر

مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        16
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        15
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        14
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        13
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        12
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        11
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        10
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        4
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        5
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        6
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        7
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال 97 احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر احیاء بیست و سه رمضان نجف آباد در سال۹۷+تصاویر                        9
مراسم احیاء در گلزار شهدا نجف آباد در سال ۹۷