ادامه فشارها بر نجف آباد نیوز؛این بار به اسم دستگاه های امنیتی
ادامه فشارها بر نجف آباد نیوز؛این بار به اسم دستگاه های امنیتی

به دنبال درج گزارشی در پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در خصوص عملکرد یکی از کارخانجات تولیدی شهر که در روزهای پایانی سال گذشته دهها کارگر خود را اخراج کرده بود و تهدید مدیریت این کارخانه مبنی بر تنظیم شکایتی در این خصوص در مراجع قضائی،طی روزهای اخیر برخی دستگاه های امنیتی با تماس […]

به دنبال درج گزارشی در پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در خصوص عملکرد یکی از کارخانجات تولیدی شهر که در روزهای پایانی سال گذشته دهها کارگر خود را اخراج کرده بود و تهدید مدیریت این کارخانه مبنی بر تنظیم شکایتی در این خصوص در مراجع قضائی،طی روزهای اخیر برخی دستگاه های امنیتی با تماس با این پایگاه خواستار ارائه مستندات مربوطه در این زمینه شدند.
به گزارش خبرنگار پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد نیوز در این ارتباط تلفنی بار دیگر بر آمادگی این پایگاه اطلاع رسانی مستقل جهت انعکاس دفاعیات مدیریت این کارخانه در مورد مطالب مطرح شده تاکید شد و اعلام اسامی و مشخصات افراد مصاحبه کننده در این گزارش به عنوان خط قرمز همیشگی و یکی از سیاست های کلی اولین پایگاه اطلاع رسانی نجف آباد مورد پافشاری مجدد قرار گرفت.
لازم به ذکر است که پیگیری چنین موضوعاتی تنها از طریق دستگاه های مسئول قابل اجرا خواهد بود و ورود دستگاه های غیر مرتبط در چنین پرونده هایی هیچ گونه دلیل منطقی نخواهد داشت