یکی از مخاطبان نجف آباد نیوز با ارسال تصاویری، آخرین مراحل بازسازی امامزاده تقی بن محسن بن موسی بن جعفر علیه السلام شهر دهق را نشان داده است. (ارسال کننده تصاویر «عباسی»)

 یکی از مخاطبان نجف آباد نیوز با ارسال تصاویری، آخرین مراحل بازسازی امامزاده تقی بن محسن بن موسی بن جعفر علیه السلام شهر دهق را نشان داده است.

(ارسال کننده تصاویر «عباسی»)