ادامه کلنگ زنی ها با وجود پروژه های نیمه تمام
ادامه کلنگ زنی ها با وجود پروژه های نیمه تمام

پنج شنبه ۵ خرداد ماه ۹۶ کلنگ ساخت یک استخر ۲۵۰۰ متر مربعی در یزدانشهر زده شد. این مجموعه قراره با ۳ میلیارد تومان ظرف ۳سال با مدیریت بسیج و همکاری دیگر ادارات ساخته شود. کلنگ زنی دیروز در یزدانشهر، اتفاق بسیار مبارکی برای جایی است که با وجود قهرمانان ورزشی متعدد، یکی از کمترین سرانه های […]

پنج شنبه ۵ خرداد ماه ۹۶ کلنگ ساخت یک استخر ۲۵۰۰ متر مربعی در یزدانشهر زده شد. این مجموعه قراره با ۳ میلیارد تومان ظرف ۳سال با مدیریت بسیج و همکاری دیگر ادارات ساخته شود.

کلنگ زنی دیروز در یزدانشهر، اتفاق بسیار مبارکی برای جایی است که با وجود قهرمانان ورزشی متعدد، یکی از کمترین سرانه های فضای ورزشی را دارد.

ولی باید توجه کرد که در همین شهر یزدانشهر، برخی پروژه های نیمه تمام وجود دارد و یا مجموعه ورزشی متعلق به مخابرات بدون استفاده مانده است.

کاش بوروکراسی پیچیده و فلج کننده کشور اجازه می داد تا از منابع محدود دولتی استفاده بهتری کنیم.

در امیر آباد استخر نیمه تمامی وجود داره که بیش از یک و نیم دهه از شروع ساختش می گذرد و به تدریج تبدیل به اثری تاریخی خواهد شد.