ادامه گزارش های تصویری رسانه های مختلف از اجلاسیه شهدا+ تصویر
ادامه گزارش های تصویری رسانه های مختلف از اجلاسیه شهدا+ تصویر

رسانه های مختلف در روزهای اخیر گزارشات تصویری مختلف را از برگزاری مراسم اجلاسیه شهدا کار کرده اند که در ادامه بخش هایی از آن را می توانید مشاهده کنید.

رسانه های مختلف در روزهای اخیر گزارشات تصویری مختلف را از برگزاری مراسم اجلاسیه شهدا کار کرده اند که در ادامه بخش هایی از آن را می توانید مشاهده کنید.