جغرافیدانان ایران برای ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران دردانشگاه آزاد نجف آباد تا ۱۵ دی فرصت دارند. مسئول برگزاری این کنگره علمی امروزگفت: پژوهشگران برای ارسال مقاله به این کنگره می توانند به نشانی اینترنتی http://www.igc12.ir/fa مراجعه کنند. آقای گندمکار افزود: چگونگی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، چگونگی به […]

جغرافیدانان ایران برای ارسال مقاله به دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران دردانشگاه آزاد نجف آباد تا ۱۵ دی فرصت دارند.
مسئول برگزاری این کنگره علمی امروزگفت: پژوهشگران برای ارسال مقاله به این کنگره می توانند به نشانی اینترنتی http://www.igc12.ir/fa مراجعه کنند.
آقای گندمکار افزود: چگونگی توسعه حوزه عمل مناطق آزاد و ویژه اقتصادی کشور، چگونگی به کار گیری ظرفیت و قابلیتهای متنوع در جغرافیای مزیت های مناطق کشور، اندیشه شیخ بهایی در منطقه بندی شهر اصفهان و مدیریت منابع آب، نقش حوضه های آبریز در آمایش سرزمین، مدیریت بحران با تاکید بر مخاطرات طبیعی و انسانی، ظرفیت های جغرافیایی تحقق الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت،ظرفیت های گردشگری در تحقق اقتصاد مقاومتی وجایگاه جغرافیا در آمایش سرزمین و برنامه ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی کشور ازجمله محورهای دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران است.
دوازدهمین کنگره جغرافیدانان ایران ۶ و ۷ اسفند امسال در دانشگاه آزاد نجف آباد برگزار خواهد شد.