پدر و پسری که برای خرید رفته اند، بین خریدن و نخریدن یک جفت کفش نو مانده اند. پدر پول کم دارد و پسر اصرار به خرید.

از حساب خدا ببخشید

پدر و پسری که برای خرید رفته اند، بین خریدن و نخریدن یک جفت کفش نو مانده اند. پدر پول کم دارد و پسر اصرار به خرید.

کلیپی از مجموعه تولیدات کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با عنوان «از حساب خدا ببخشید»

نجف آباد نیوز

کمیته امداد از حساب خدا ببخشید از حساب خدا ببخشید             300x209

کمیته امداد