از حساب خدا ببخشید
از حساب خدا ببخشید
پدر و پسری که برای خرید رفته اند، بین خریدن و نخریدن یک جفت کفش نو مانده اند. پدر پول کم دارد و پسر اصرار به خرید.

از حساب خدا ببخشید

پدر و پسری که برای خرید رفته اند، بین خریدن و نخریدن یک جفت کفش نو مانده اند. پدر پول کم دارد و پسر اصرار به خرید.

کلیپی از مجموعه تولیدات کمیته امداد حضرت امام خمینی (ره) با عنوان «از حساب خدا ببخشید»

نجف آباد نیوز

کمیته امداد

کمیته امداد