اسامی داوطلبان شورای پنجم کهریزسنگ
اسامی داوطلبان شورای پنجم کهریزسنگ

صلاحیت ۱۸ نفر برای شورای ۵ نفره شهر کهریزسنگ تایید شده است. اسامی به ترتیب حروف الفبا هستند. ۱- اسماعیل امینی کهریزسنگی فرزند رضا- کد ۱۶ ۲- ابراهیم امینی کهریزسنگی فرزند نعمت اله- کد ۱۷ ۳- عبداله براتی کهریزسنگی فرزند اکبر- کد ۱۸ ۴- محمد براتی کهریزسنگی فرزند اصغر- کد ۱۹ ۵- محمد براتی کهریزسنگی […]

صلاحیت ۱۸ نفر برای شورای ۵ نفره شهر کهریزسنگ تایید شده است. اسامی به ترتیب حروف الفبا هستند.

۱- اسماعیل امینی کهریزسنگی فرزند رضا- کد ۱۶

۲- ابراهیم امینی کهریزسنگی فرزند نعمت اله- کد ۱۷

۳- عبداله براتی کهریزسنگی فرزند اکبر- کد ۱۸

۴- محمد براتی کهریزسنگی فرزند اصغر- کد ۱۹

۵- محمد براتی کهریزسنگی فرزند رمضان- کد ۲۱

۶-یوسف براتی کهریزسنگی فرزند عبداله- کد ۲۴

۷- حجت اله سلطانی فرزند عزیز- کد ۲۵

۸- هانیه شمس مشهور به شکوفه فرزند مهدی- کد ۲۷

۹- محمد حسین شمسی کهریزسنگی فرزند عباسعلی- کد ۲۸

۱۰- مصطفی شمسی کهریزسنگی فرزند علی- کد ۲۹

۱۱- احمد صالحی فرزند محمد- کد ۴۱

۱۲- حسن صالحی کهریزسنگی مشهور به مسیب فرزند محمد علی- کد ۴۲

۱۳- محسن قاسمی فرزند علی- کد ۴۵

۱۴- احمد قربانی فرزند محمد علی- کد ۴۶

۱۵-  رضا قربانی کهریزسنگی مشهور به خطاط فرزند نصراله – کد ۴۸

۱۶- رضا قربانی کهریزسنگی فرزند غلامحسن- کد ۴۸

۱۷- نسیبه قربانی کهریزسنگی فرزند عبدالرسول- کد ۴۹

۱۸- احمد رضا محمدی فرزند محمد رضا- کد ۵۱