اسامی داوطلبان شورای پنجم گلدشت
اسامی داوطلبان شورای پنجم گلدشت

صلاحیت ۳۳ نفر برای عضویت در شورای ۵نفره شهر گلدشت تایید شده است. اسامی به ترتیب  حروف الفبا است. ۱- مهدی ادیمی فرزند رضا- کد ۱۲۴ ۲- بابک بهارلو فرزند یداله- کد ۱۲۵ ۳- محمد رضا بهرامی فرزند اصغر- کد ۱۲۶ ۴- عباس بهرامیان فرزند بهرام- کد ۱۲۷ ۵- رضا بهرامی قلعه سفیدی فرزند عزیزاله- کد […]

صلاحیت ۳۳ نفر برای عضویت در شورای ۵نفره شهر گلدشت تایید شده است. اسامی به ترتیب  حروف الفبا است.

۱- مهدی ادیمی فرزند رضا- کد ۱۲۴

۲- بابک بهارلو فرزند یداله- کد ۱۲۵

۳- محمد رضا بهرامی فرزند اصغر- کد ۱۲۶

۴- عباس بهرامیان فرزند بهرام- کد ۱۲۷

۵- رضا بهرامی قلعه سفیدی فرزند عزیزاله- کد ۱۲۸

۶- حمید جمشیدیان فرزند محمد علی- کد ۱۴۱

۷- مهدی جمشیدیان قلعه سفیدی فرزند محمد علی- کد ۱۴۵

۸- محمود جمشیدیان قلعه شاهی فرزند حیدر- کد ۱۴۷

۹- عبدالرسول چاکر الحسینی فرزند غلامحسین- کد ۱۴۸

۱۰- حسین حیدری گرم دره فرزند یوسف- کد ۱۴۹

۱۱- ابراهیم حیدری گرم دره فرزند سلیمان- کد ۱۵۱

۱۲- اصغر خاوندی فرزند اسماعیل- کد ۱۵۲

۱۳- سعید رستمی فرزند مهدی- کد ۱۵۴

۱۴- عفت زمانی قلعه شاهی فرزند رمضان- کد ۱۵۶

۱۵- رضا سورانی یان چشمه فرزند محمود- کد ۱۵۷

۱۶- مهدی شیرزادی قلعه شاهی فرزند علی اصغر- کد ۱۵۹

۱۷- احمد صادقی پور نجف آبادی فرزند قربانعلی- کد ۱۶۱

۱۸- فروزان صالحی نژاد فرزند عبدالرحیم- کد ۱۶۲

۱۹- محمد عباسی قلعه شاهی فرزند حسین- کد ۱۶۵

۲۰- مصطفی کاویانی فرزد عزیز اله- کد ۱۶۸

۲۱- امیر حسین کیانی فرزند حسین- کد ۱۶۹

۲۲- فاطمه گلشادی قلعه سفیدی فرزند احمد رضا- کد ۱۷۲

۲۳- رسول محمدی فرزند اصغر- کد ۱۷۴

۲۴- حسین محمدی قلعه سفیدی فرزند نبی اله- کد ۱۷۵

۲۵- مصطفی محمدی قلعه سفیدی فرزند محمد رضا- کد ۱۷۶

۲۶- منصور محمدی قلعه سفیدی فرزند جعفر قلی- کد ۱۷۸

۲۷- امین مری فرزند جابر- کد ۱۷۹

۲۸- آرزو مهدور زاده فرزند حسینعلی- کد ۱۸۲

۲۹-  سید علی موسوی فرزند سید یوسف- کد ۱۸۴

۳۰- یداله نصرالهی نجف آبادی مشهور به استاد یداله فرزند نصر اله- کد ۱۸۵

۳۱- اکبر نوروزی فرزند اصغر- کد ۱۸۶

۳۲- رحمت اله هاشم زاده فرزند علیرضا- کد ۱۸۷

۳۳- افسانه هاشمی فرزند مسلم- کد ۱۸۹