۱– آقای محسن اله وردی صادق آبادی فرزند خیراله کد نامزد ۶۸۳۲ ۲- آقای مهدی حیدری فرزند یداله کد نامزد ۶۸۲۶ ۳-خانم مریم حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت الله کد نامزد ۶۸۲۱ ۴-آقای اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۶۳۹۵ ۵- آقای رسول صالحی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۳۹۲ ۶-آقای علی صالحی فرزند حسینعلی کد […]

۱آقای محسن اله وردی صادق آبادی فرزند خیراله کد نامزد ۶۸۳۲

۲- آقای مهدی حیدری فرزند یداله کد نامزد ۶۸۲۶

۳-خانم مریم حیدری حاجی آبادی فرزند نعمت الله کد نامزد ۶۸۲۱

۴-آقای اسماعیل صالحی فرزند عباس کد نامزد ۶۳۹۵

۵- آقای رسول صالحی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۳۹۲

۶-آقای علی صالحی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۳۹۵

۷-آقای محمد صالحی حاجی آبادی فرزند محمود کد نامزد ۶۳۱۹

۸- آقای محمدجواد صالحی حاجی آبادی فرزند اسداله کد نامزد ۶۳۱۵

۹- آقای محمود صالحی حاجی آبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۳۱۲

۱۰- آقای مصطفی صالحی حاجی آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۳۱۵

۱۱- آقای امین هوائی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۹۶