اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کهریزسنگ
اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کهریزسنگ

۱– آقای محمد امینی کهریزسنگی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۸۱۳ ۲- آقای عباس شمس کهریزسنگی فرزند براتعلی کد نامزد ۶۲۷۳ ۳-آقای مصطفی شمسی کهریزسنگی فرزند علی کد نامزد ۶۲۲۶ ۴- آقای هادی صالحی فرزند علی محمد کد نامزد ۶۱۶۲ ۵- خانم فتانه عامری صفی آبادی فرزند ماشااله کد نامزد ۶۱۲۲ ۶- آقای حسین قاسمی کهریزسنگی […]

۱آقای محمد امینی کهریزسنگی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۸۱۳

۲- آقای عباس شمس کهریزسنگی فرزند براتعلی کد نامزد ۶۲۷۳

۳-آقای مصطفی شمسی کهریزسنگی فرزند علی کد نامزد ۶۲۲۶

۴- آقای هادی صالحی فرزند علی محمد کد نامزد ۶۱۶۲

۵- خانم فتانه عامری صفی آبادی فرزند ماشااله کد نامزد ۶۱۲۲

۶- آقای حسین قاسمی کهریزسنگی فرزند رمضان کد نامزد ۶۱۳۲

۷-آقای غلامرضا قاسمی کهریزسنگی فرزند امیرآقا کد نامزد ۶۷۶۸

۸- آقای محمد قاسمی کهریزسنگی مشهور به آقاجون فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۷۶۲

۹- آقای احمد قربانی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۷۶۲

۱۰-آقای رضا قربانی کهریزسنگی مشهور به خطاط فرزند نصراله کد نامزد ۶۷۶۱

۱۱-خانم نسیبه قربانی کهریزسنگی فرزند عبدالرسول کد نامزد ۶۷۶۳

۱۲-آقای قربانعلی لطفی فرزند رضا قلی کد نامزد ۶۷۱۷

۱۳- آقای مهدی موسوی موگوئی فرزند امامقلی کد نامزد ۶۲۲