اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد ۱- آقای محسن آذری فرزند فضل اله کد نامزد ۶۸۶۲ ۲-آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۸۶۲ ۳-آقای سعید آشیان فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱ ۴-آقای سعید آموزگار فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۸۶۳ ۵-آقای سعید ابراهیمی فرزند روح الله […]

 

 

اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد

۱- آقای محسن آذری فرزند فضل اله کد نامزد ۶۸۶۲

۲-آقای محمدحسن آسیابانی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۸۶۲

۳-آقای سعید آشیان فرزند محمود کد نامزد ۶۸۶۱

۴-آقای سعید آموزگار فرزند عبدالعلی کد نامزد ۶۸۶۳

۵-آقای سعید ابراهیمی فرزند روح الله کد نامزد ۶۸۲۶

۶-آقای علیرضا اسدی فرزند بکلر کد نامزد ۶۸۲۸

۷-آقای محمدرضا اسدی استرکی فرزند قنبر کد نامزد ۶۸۲۲

۸-خانم افسانه اشرفی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۸۲۷

۹-آقای بهرام افشاری فرزند پالون کد نامزد ۶۸۲۳

۱۰-آقای ناصر اکرامیان فرزند محمدصادق کد نامزد ۶۸۱۶

۱۱-آقای شهرام اله آبادی فرزند طهماس کد نامزد ۶۸۱۸

۱۲-آقای مهران امیرپورنجف آبادی فرزند روح الامین کد نامزد ۶۸۱۲

۱۳-خانم نسرین امیرنیرومند فرزند ناصر کد نامزد ۶۸۱۷

۱۴-آقای رضا امینی نجف آبادی فرزند حیدر کد نامزد ۶۸۷۶

۱۵-آقای محمدرضا ایزدپرست فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۸۷۸

۱۶-خانم الهه ایزدی خواه فرزند لطف علی کد نامزد ۶۸۷۲

۱۷-خانم مژگان ایزدی نجف آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۶۸۷۲

۱۸-آقای اصغر بابائی فرزند علی کد نامزد ۶۸۷۱

۱۹-آقای هرمز بابائی مشهور به مهندس بابائی فرزند عبدالحسین کد نامزد ۶۸۷۲

۲۰-آقای محمدرضا بابائیان مشهور به آقبابائیان فرزند مهر علی کد نامزد ۶۸۷۳

۲۱-خانم منصوره باقری چشمه احمدرضائی فرزند موسی کد نامزد ۶۸۲۶

۲۲-خانم شقایق بختیاری چهل چشمه فرزند نعمت اله کد نامزد ۶۸۲۸

۲۳-آقای اسماعیل براتی فرزند جعفر کد نامزد ۶۸۲۲

۲۴-خانم الهه بهارلوئی فرزند غفور کد نامزد ۶۸۲۱

۲۵-آقای حسن بهارلوئی فرزند علی کد نامزد ۶۸۲۷

۲۶-آقای حشمت اله بهارلوئی یاسه چاهی فرزند صفرعلی کد نامزد ۶۸۲۳

۲۷-آقای حسین بهرامی فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۸۳۶

۲۸-آقای سعید بهزادی حموله فرزند فریدون کد نامزد ۶۸۳۲

۲۹-آقای بابک بیات فرزند علی حسن کد نامزد ۶۸۳۱

۳۰-آقای ابراهیم پاینده نجف آبادی فرزند ناصر قلی کد نامزد ۶۸۳۷

۳۱-آقای مجید پزشکی نجف آبادی فرزند محمد کد نامزد ۶۲۶۸

۳۲-آقای محسن پورنمازیان نجف آبادی مشهور بهفرزند قنبر کد نامزد ۶۲۶۲

۳۳-آقای علیرضا پویافر فرزند محمد کد نامزد ۶۲۶۳

۳۴-آقای علی اکبر پیرعلی فرزند علی کد نامزد ۶۲۸۶

۳۵-آقای محمدجواد تارین فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۸۲

۳۶-آقای محمد تدین فرزند باقر کد نامزد ۶۲۸۲

۳۷-آقای محمدعلی تن زده مشهور به مهندس تن زاده فرزند خدارحم کد نامزد ۶۲۸۱

۳۸-آقای غلامحسین جاویدان فرزند حسن کد نامزد ۶۲۸۷

۳۹-آقای مصطفی جهانگیری باورصاد فرزند حسین کد نامزد ۶۲۱۲

۴۰-آقای ناصر چهارده معصومی نجف آبادی فرزند علی کد نامزد ۶۲۱۷

۴۱-آقای مرتضی حاجی صادقیان فرزند ابوطالب کد نامزد ۶۲۱۲

۴۲-آقای حسینعلی حاجی قربانی فرزند علی محمد کد نامزد ۶۲۱۳

۴۳-آقای جواد حجتی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۲۷۶

۴۴-آقای مصطفی حجتی نجف آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۲۷۲

۴۵-آقای احسان حسین پورنجف آبادی فرزند فتح الله کد نامزد ۶۲۷۱

۴۶-آقای سیدرضا حسینی کاکلکی فرزند سیدعطاءاله کد نامزد ۶۲۷۳

۴۷-خانم خدیجه حسینی منجزی فرزند نجفقلی کد نامزد ۶۲۲۶

۴۸-آقای محمود حقیقی نجف آبادی فرزند اکبر کد نامزد ۶۲۲۸

۴۹-آقای عباس حمیدی نجف آبادی فرزند محمدجعفر کد نامزد ۶۲۲۲

۵۰-آقای محمد حیدری فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۲۲

۵۱-خانم مهراعظم خاکی نجف آبادی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۲۲۱

۵۲-آقای غلامرضا خزائیلی فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۲۳

۵۳-خانم سوسن خسروی فرزند علی کد نامزد ۶۲۳۶

۵۴-آقای رضا داودی فرزند حیات قلی کد نامزد ۶۲۳۲

۵۵-آقای مصطفی دری نجف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۳۱

۵۶-آقای رسول ربانیان نجف آبادی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۶۲

۵۷-آقای محمد رحیمی فرزند رحمت اله کد نامزد ۶۲۶۱

۵۸-آقای محمد رستگاری نجف آبادی فرزند اسماعیل کد نامزد ۶۲۶۷

۵۹-آقای محمد رستمی فرزند عباس کد نامزد ۶۲۶۲

۶۰-آقای علی رستمی نجف آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۶۳

۶۱-آقای مرتضی رستمی نجف آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۲۸۶

۶۲-خانم مینا رضوان پور فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۸۲

۶۳-آقای بهروز رفیعی سامانی فرزند ذبیح اله کد نامزد ۶۲۸۲

۶۴-آقای سعادت زمانی فرزند جلال کد نامزد ۶۲۸۱

۶۵-آقای حجت زمانیان فرزند محمود کد نامزد ۶۲۸۷

۶۶-آقای علیرضا سال دورگرنجف آبادی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۲۶

۶۷-آقای محمدرضا سبحانی فرزند حسین کد نامزد ۶۲۲۸

۶۸-آقای محسن ستاری فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۶۹-خانم زهرا ستایش فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۲۲۱

۷۰-آقای محمد سواری جمالوئی فرزند امیرقلی کد نامزد ۶۲۲۳

۷۱-آقای یداله سورانی یانچشمه فرزند محمد کد نامزد ۶۲۱۶

۷۲-آقای محسن شریفی فرزند ولی اله کد نامزد ۶۲۱۸

۷۳-خانم معصومه شریفی فرزند سلیمان کد نامزد ۶۲۱۲

۷۴-آقای حسینعلی شریفی نجف آبادی فرزند رجبعلی کد نامزد ۶۲۱۲

۷۵-آقای محمد شریفی نجف آبادی فرزند فضل الله کد نامزد ۶۲۱۷

۷۶-آقای محمدمهدی شعاعی نجف آبادی فرزند سعادت اله کد نامزد ۶۲۱۲

۷۷-آقای مجتبی شفیعی علویجه فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۷۲

۷۸-آقای مرتضی شفیعی علویجه فرزند حیدرعلی کد نامزد ۶۲۷۲

۷۹-آقای سیدوحید شکراللهی فرزند سید زین العابدین کد نامزد ۶۲۷۲

۸۰-آقای حمید شهبازی مشهور به منجزی فرزند امیر کد نامزد ۶۲۲۸

۸۱-آقای کرامت شیاسی فرزند عباسقلی کد نامزد ۶۲۲۲

۸۲-آقای ولی اله شیاسی فرزند احمد کد نامزد ۶۲۲۱

۸۳-آقای بهنام صادقی نجف آبادی فرزند عباس کد نامزد ۶۲۳۱

۸۴-خانم ایمان صالحی فرزند حسینقلی کد نامزد ۶۲۳۲

۸۵-آقای قاسم صالحی فرزند علیمراد کد نامزد ۶۱۶۸

۸۶-آقای مجید صالحی نجف آبادی فرزند محمدرضا کد نامزد ۶۱۶۷

۸۷-آقای اسماعیل صفاپور فرزند ابراهیم کد نامزد ۶۱۶۲

۸۸-آقای محمد طراوت فرزند احمد کد نامزد ۶۱۸۶

۸۹-آقای عیدی محمد طرقی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۲

۹۰-آقای مسعود طواف فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۸۲

۹۱-خانم مریم ظرافتی خرسند فرزند رجب کد نامزد ۶۱۸۱

۹۲-آقای علی عابدینی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۱۸۲

۹۳-خانم محبوبه عادل نیانجف آبادی فرزند اسداله کد نامزد ۶۱۸۳

۹۴-آقای عیسی عالی پور فرزند رضا کد نامزد ۶۱۲۸

۹۵-آقای محمود عباسی آبادچی فرزند اکبر کد نامزد ۶۱۲۷

۹۶-خانم اعظم عبدالعظیمی نجف آبادی فرزند یداله کد نامزد ۶۱۲۸

۹۷-خانم فرحناز عبداله هی فرزند اکبر کد نامزد ۶۱۲۲

۹۸-آقای محمود عبدالهی فرزند محمد کد نامزد ۶۱۲۱

۹۹-آقای امیر عرب نجف آبادی فرزند حسن کد نامزد ۶۱۲۷

۱۰۰-آقای حسنعلی عرب نجف آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۱-آقای علیرضا عربهانجف آبادی فرزند مهدی کد نامزد ۶۱۲۳

۱۰۲-آقای علی محمد عربی چهل خانه فرزند حجت اله کد نامزد ۶۱۷۶

۱۰۳-آقای بیژن عظیمی فرزند محمود کد نامزد ۶۱۷۲

۱۰۴-خانم آزاده عنایتی نجف آبادی مشهور بهفرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۲۶

۱۰۵-آقای محمود عیدی وندی فرزند نوروزعلی کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۶-آقای داود غیورنجف آبادی فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۱۲۲

۱۰۷-خانم صدیقه فاضل نجف آبادی فرزند عباس کد نامزد ۶۱۲۱

۱۰۸-خانم مرضیه فتاح الجنان نجف آبادی فرزند احمد کد نامزد ۶۱۲۷

۱۰۹-آقای مهدی فتحییان نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۱۳۶

۱۱۰-آقای حجت اله فریدون نژاد فرزند ولی الله کد نامزد ۶۱۳۱

۱۱۱-خانم خدیجه قادری نجف آبادی فرزند ابوالقاسم کد نامزد ۶۱۳۷

۱۱۲-آقای حمید کاظمی فرزند اسداله کد نامزد ۶۷۸۷

۱۱۳-آقای علی کاظمی نجف آبادی فرزند محسن کد نامزد ۶۷۸۳

۱۱۴-آقای مجید کامرانی فرد مشهور به کامرانی فرزند مهدی کد نامزد ۶۷۲۶

۱۱۵-آقای محمدعلی کدخدائی نجف آبادی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۱۶-خانم وجیهه کرداریان فرزند احمد کد نامزد ۶۷۲۱

۱۱۷-آقای مرتضی کریم زاده فرزند مصطفی کد نامزد ۶۷۲۷

۱۱۸-آقای محسن کریم زاده باردهء مشهور بهفرزند یحیی کد نامزد ۶۷۲۲

۱۱۹-آقای مسلم کریمی سوادجانی فرزند اسدالله کد نامزد ۶۷۲۳

۱۲۰-آقای ابراهیم کلیشادی قلعه شاهی مشهور به گل شادی فرزند غلامعلی کد نامزد ۶۷۲۱

۱۲۱-آقای شهاب گزین زاده مشهور به ناصری فرزند بهمن کد نامزد ۶۷۲۳

۱۲۲-آقای مجتبی گودرزی فرزند محمد کد نامزد ۶۷۱۸

۱۲۳-آقای هادی گودرزی فرزند هوشنگ کد نامزد ۶۷۱۲

۱۲۴-آقای قربانعلی مؤمنی فرزند عزیز کد نامزد ۶۷۲۶

۱۲۵-آقای حمید محمدکبیری نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۷۲۱

۱۲۶-آقای عیسی محمودصالح مشهور به صالحی فرزند نامدار کد نامزد ۶۷۳۷

۱۲۷-خانم صفیه مختاری فرزند محمد کد نامزد ۶۷۳۲

۱۲۸-آقای منوچهر مرادی سودجانی فرزند قبان کد نامزد ۶۲۶۲

۱۲۹-آقای محمد مسعودی فرزند صفرعلی کد نامزد ۶۲۶۱

۱۳۰-آقای اصغر معظم فرزند حسنعلی کد نامزد ۶۲۶۷

۱۳۱-آقای اسماعیل معینی فرزند حسینعلی کد نامزد ۶۲۶۳

۱۳۲-آقای حسینعلی معینی نجف آبادی فرزند باقر کد نامزد ۶۲۸۶

۱۳۳-آقای حمید منتظری نجف آبادی فرزند عباسعلی کد نامزد ۶۲۸۱

۱۳۴-آقای محمدامین موحد فرزند مصطفی کد نامزد ۶۲۸۲

۱۳۵-آقای احمد موسویان فرزند سیدمحمدعلی کد نامزد ۶۲۲۶

۱۳۶-آقای سیداسماعیل موسوی پور فرزند سید علی کد نامزد ۶۲۲۸

۱۳۷-آقای ابراهیم مهدور فرزند خدامراد کد نامزد ۶۲۲۷

۱۳۸-آقای روح اله مهدیه مشهور بهفرزند غلامعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۱۳۹-خانم فاطمه مهدیه فرزند غلامحسین کد نامزد ۶۲۲۳

۱۴۰-آقای مهدی مهدیه نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۲۲۸

۱۴۱-آقای محسن میرمعنی فرزند غلامرضا کد نامزد ۶۲۲۷

۱۴۲-آقای علی ناصری پبدنی مشهور به ملک حسین فرزند قربانعلی کد نامزد ۶۲۲۲

۱۴۳-آقای مهدی نورمحمدی فرزند ناصر کد نامزد ۶۲۱۶

۱۴۴-خانم اعظم نوروزی آبادچی فرزند مرتضی کد نامزد ۶۲۱۲

۱۴۵-آقای علیرضا نوریان فرزند مهدی کد نامزد ۶۲۱۲

۱۴۶-آقای مهدی وثوقیان فرزند حسین کد نامزد ۶۲۱۳

۱۴۷-آقای غلامرضا هارونی فرزند طوس کد نامزد ۶۲۷۸

۱۴۸-آقای سیدجابر هاشمی نجف آبادی فرزند سید جعفر کد نامزد ۶۲۳۶

۱۴۹-آقای سیدجاوید هاشمی نجف آبادی فرزند سید جعفر کد نامزد ۶۲۳۸

۱۵۰-آقای ابراهیم یاوریان مشهور به یاوری فرزند عبدالرسول کد نامزد ۶۲۳۲

۱۵۱-آقای محسن یزدانیان نجف آبادی فرزند محمدعلی کد نامزد ۶۲۳۲

۱۵۲-خانم ندا یعقوبیان فرزند محمدحسین کد نامزد ۶۲۳۱

۱۵۳-آقای حسن یوسفی نژاد فرزند یداله کد نامزد ۶۳۶۸

اسامی اولین اعتلافها کاندیداهای انتخابات شورای شهر نجف آباد

 

جدید ترین اخبار از ائتلاف های انتخاباتی شورا ها در نجف آباد