اسامی کاندیداهای شورای شهر پنجم جوزدان
اسامی کاندیداهای شورای شهر پنجم جوزدان

۱۵ نفر برای حضور در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر جوزدان تایید صلاحیت شده اند. این شورا ۵نفر عضو اصلی خواهد داشت. ۱- بهروز جعفری جوزدانی فرزند مهدی- کد ۱۵ ۲- بهنام جعفری جوزدانی فرزند حسن- کد ۱۶ ۳- حسین علی حیدری جوزدانی فرزند اسداله- کد ۱۷ ۴- زهره طاهری نجف آبادی مشهور به رضوان […]

۱۵ نفر برای حضور در انتخابات پنجمین دوره شورای شهر جوزدان تایید صلاحیت شده اند. این شورا ۵نفر عضو اصلی خواهد داشت.

۱- بهروز جعفری جوزدانی فرزند مهدی- کد ۱۵

۲- بهنام جعفری جوزدانی فرزند حسن- کد ۱۶

۳- حسین علی حیدری جوزدانی فرزند اسداله- کد ۱۷

۴- زهره طاهری نجف آبادی مشهور به رضوان فرزند نصر اله- کد ۱۸

۵- زهرا عباس سازده فرزند یداله- کد ۱۹

۶-  حمزه عباسی فرزند قاسم- کد ۲۱

۷- مجید عباسی جوزدانی فرزند سیف اله- کد ۲۵

۸- نعمت اله عباسی جوزدانی فرزند مرتضی قلی- کد ۲۶

۹- سعید فتحی فرزند علی- کد ۲۷

۱۰-  فریدون فتحی جوزدانی فرزند محمد علی- کد ۲۸

۱۱- آیت اله محمدی فرزند عبدالحسین- کد ۲۹

۱۲- بهروز محمدی جوزدانی فرزند نادعلی- کد ۴۱

۱۳-  محمد محمدی جوزدانی مشهور به ممد فرزند نادعلی- کد ۴۵

۱۴- محسن  مطهری فرزند محمد حسن- کد ۴۶

۱۵- عباس هاشمی فرزند علیرضا- کد ۴۷