یکی از مهم ترین توصیه ها به مردم برای کاهش مصرف برق، ایجاد سایه بان بر روی کولرهای آبی است. از ۴کولری که در اداره برق نجف آباد، دیدیدم، تنها یکی در بخش امور مشترکان دارای سایه بان مناسب بود. یکی را با تعدادی مقوا تا حدودی پوشانده بودند و دو تای دیگر هم، چیزی […]

یکی از مهم ترین توصیه ها به مردم برای کاهش مصرف برق، ایجاد سایه بان بر روی کولرهای آبی است.

از ۴کولری که در اداره برق نجف آباد، دیدیدم، تنها یکی در بخش امور مشترکان دارای سایه بان مناسب بود.

یکی را با تعدادی مقوا تا حدودی پوشانده بودند و دو تای دیگر هم، چیزی برای سایه اندازی نداشتند.