معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای عجیب به رئیس‌مجلس مدعی شده است‌اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن، ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد!

«اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟

معاون حقوقی رئیس‌جمهور در نامه‌ای عجیب به رئیس‌مجلس مدعی شده است‌اشکال گرفته شده به ترجمه غلط کنوانسیون پالرمو و تحریف آن، ناشی از غلط تایپی بوده و نباید موضوع را سیاسی کرد!

خبرگزاری دانشجو: چهارم بهمن ماه سال ۱۳۹۶ نمایندگان مجلس به لایحه دولت مبنی بر پیوستن ایران به کنوانسیون پالرمو رای مثبت دادند. کنوانسیونی که در کنار چندین و چند معاهده دیگر –همچون FATF- زمینه را برای تحت نظارت و فشار قرار دادن ایران در زمینه مالی و بانکی بیش از پیش فراهم می‌کند.

همانند سایر مصوبات مجلس، لایحه مزبور نیز برای بررسی و تایید روانه شورای نگهبان شد که این شورا در بررسی خود متوجه موضوعی عجیب شد؛ آنچه دولت به مجلس فرستاده و نمایندگان به آن رای مثبت داده اند، با اصل این کنوانسیون مغایرتی فاحش و غیرقابل چشم پوشی دارد!

ابوالفضل ابوترابی با بیان اینکه این انتقاد به دولت وجود دارد که چرا در ترجمه معاهدات بین‌المللی و مواردی به این مهمی چنین‌اشتباه فاحشی وجود دارد، گفت: پیش از این نیز ۲ بار در ترجمه متن توافقنامه برجام‌اشتباه صورت گرفته بود در حال حاضر نیز شاهد ترجمه‌اشتباه متن کنوانسیون پالرمو هستیم.

معاون حقوقی رئیس جمهور «اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟ «اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟                     300x203

معاون حقوقی رئیس جمهور

«اشتباه تایپی» یا چوب حراج به منافع ملی؟