برنامه پیک بامدادی: نقش مهم زالو در طب سنتی، زمینه ای برای اشتغال در کشور با پرورش زالو فراهم کرده است.

اشتغال با پرورش زالو+صوت

برنامه پیک بامدادی: نقش مهم زالو در طب سنتی، زمینه ای برای اشتغال در کشور با پرورش زالو فراهم کرده است.

پرورش زالو

پرورش زالو

کشورهای مختلف جهان نقش عمده ای برای طب سنتی در پیشگیری و درمان قائل شده اند. ایران نیز به علت پیشینه تاریخی خود از کشورهای سرآمد جهان در طب سنتی بوده است. زالو درمانی یکی از روش های درمان سنتی در ایران و برخی کشورهای جهان بوده است و با توجه به نقش درمانی زالو صنعت پرورش این آبزی در سال های اخیر رونق زیادی دارد. پرورش زالو تنها به منظور طب سنتی نبوده بلکه موارد استفاده دیگری هم دارد.

اشتغال با پرورش زالو+صوت