این زوج معلول نجف آبادی با تولید ماهیانه پانصد زیر انداز وکیف برزنتی برای چهارده نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده اند. 350 معلول از هزار معلول نجف آباد که در سن اشتغال قرار گرفته اند، با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی برای خود شغلی دست و پا کرده اند.

اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد+تصاویر و فیلم

این زوج معلول نجف آبادی با تولید ماهیانه پانصد زیر انداز وکیف برزنتی برای چهارده نفر به طور مستقیم ایجاد اشتغال کرده اند. ۳۵۰ معلول از هزار معلول نجف آباد که در سن اشتغال قرار گرفته اند، با استفاده از تسهیلات خوداشتغالی برای خود شغلی دست و پا کرده اند.

 صدا و سیما: شهرستان نجف آباد شش هزار معلول دارد که دغدغه بیشتر آنها اشتغال است.

اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد

اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد

اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد+تصاویر و فیلم

اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای 14نفر در نجف آباد
اشتغال زایی زوج معلول برای ۱۴نفر در نجف آباد