در همین شهر خودمون داریم مدیرانی که بعد از ۳۰سال کار، اصرار دارند که همچنان با استناد به این تبصره و آن قانون ادامه خدمت دهند. چندین ماهه که یکی از ادارات را با حالت سرپرستی نگه داشته اند و هر بار زمزمه هایی در خصوص بازگشت مدیر بازنشسته به گوش می رسد.

اصرار برای ادامه خدمت بازنشسته ها

در همین شهر خودمون داریم مدیرانی که بعد از ۳۰سال کار، اصرار دارند که همچنان با استناد به این تبصره و آن قانون ادامه خدمت دهند. چندین ماهه که یکی از ادارات را با حالت سرپرستی نگه داشته اند و هر بار زمزمه هایی در خصوص بازگشت مدیر بازنشسته به گوش می رسد.

از این جور مدیران بازنشسته و سالمند در شهر و دیارمون کم نداریم. جوری در محل خدمت خود فسیل شده اند که هیچ کس توانایی جابه جایی آن ها را ندارد.

آقایون! شما بهترین مدیر هم که باشید، ۳۰ سال فرصت خوبی برای خدمت به این مردم بوده. رها کنید این میزها را و اجازه دهید جوانانی با انگیزه جایگزین شما شوند.

کانال طنز دکتر سلام نوشته:ما در مترو و اتوبوس جامون رو به پیرمردها می دیم، لطفا پیرمردها هم در عرصه ریاست و اشتغال جایشون رو به جوونها بدن!

بازنشسته ها

بازنشسته ها

اصرار برای ادامه خدمت بازنشسته ها