فارس: قاتل مدافع امنیت مردم شهید سجاد شاه‌سنایی بعد از ٣ سال، بامداد امروز در اصفهان به دار مجازات آویخته شد.

اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم

فارس: قاتل مدافع امنیت مردم شهید سجاد شاه‌سنایی بعد از ٣ سال، بامداد امروز در اصفهان به دار مجازات آویخته شد.

بامداد امروز مصطفی صالحی معروف به مصطفی فَتَل، قاتل مدافع امنیت مردم شهید سجاد شاه‌سنایی بعد از ٣ سال بررسی و طی مراحل قضایی، بامداد امروز به دار مجازات آویخته شد.

وی از عوامل اصلی اغتشاشات دی ماه سال ۹۶ در کهریزسنگ نجف‌آباد بود که پس از چندین جلسه دادگاه به اتهام قتل پاسدار شهید سجاد شاه‌سنایی به اعدام محکوم شد. ضرب و جرح ۶ نفر دیگر نیز در پرونده وی وجود دارد.

شهید سجاد شاه‌سنایی در اغتشاشات دی ماه ۹۶ در حالی که بدون سلاح در یک کوچه محاصره شده بود، به شهادت رسید. از این شهید دو فرزند ۵ و ۸ ساله به یادگار مانده است.

قاتل، متهم به قتل شهید شاه‌سنایی و ضرب و جرح ۶ نفر از همکاران وی بوده است.

دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455542 300x200

دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی

شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم                         7 300x201

شهید سجاد شاهسنایی

اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم

بازسازی صحنه جنایت مصطفی فتل

دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455545
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455544
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455542
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455540
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455536
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455546
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455530
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم اعدام قاتل شهید شاهسنایی+تصاویر و فیلم 2455531
دادگاه قاتل شهید سجاد شاهسنایی