آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا(فرمانداری نجف آباد)
آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا(فرمانداری نجف آباد)

  آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا(فرمانداری نجف آباد)     اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای همت آباد اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای گلدشت اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کهریزسنگ اسامی کامل […]

 

آگهی اسامی نامزدهای انتخابات شوراهای اسلامی شهر و روستا(فرمانداری نجف آباد)

 

 

اسامی کامل کاندیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای شهر نجف آباد

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای همت آباد

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای گلدشت

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای کهریزسنگ

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای فیلور

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای علویجه

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای رحمت آباد

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای دهق

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای حاجی آباد

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جوزدان

اسامی کامل کانیداهای تایید صلاحیت شده انتخابات شورای جلال آباد