بر طبق اعلام مسئولان اجرایی این اجلاسیه در کنفرانس خبری برنامه های اجرایی این اجلاسیه به شرح ذیل می باشد:

بر طبق اعلام مسئولان اجرایی این اجلاسیه در کنفرانس خبری برنامه های اجرایی این اجلاسیه به شرح ذیل می باشد:برنامه های اجلاسیه