اعلام برنامه های دو روز پایانی اجلاسیه شهدا
اعلام برنامه های دو روز پایانی اجلاسیه شهدا

بر طبق اعلام مسئولان اجرایی این اجلاسیه در کنفرانس خبری برنامه های اجرایی این اجلاسیه به شرح ذیل می باشد:

بر طبق اعلام مسئولان اجرایی این اجلاسیه در کنفرانس خبری برنامه های اجرایی این اجلاسیه به شرح ذیل می باشد:برنامه های اجلاسیه