اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس در نجف آباد

اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس

مسیر راهپیمایی روز قدس نجف آباد

راهپیمایی روز قدس اعلام اعلام زمان و مسیر راهپیمایی روز قدس                682x1024

راهپیمایی روز قدس

نجف آباد نیوز