چند روز پیش یکی از مخاطبان تصاویر افتتاح شرکت تعاونی کاشی اصفهان را بر ایمان ارسال کرد. با دیدن تصاویر، از ارسال کننده تصاویر پرسیدیم: «با این وضع کارگران کارخانه کاشی اصفهان، این فروشگاه با این همه زرق و برق چه معنایی دارد؟» این فرد هم که نام و نشانی برای ما ارسال نکرده اند، […]

چند روز پیش یکی از مخاطبان تصاویر افتتاح شرکت تعاونی کاشی اصفهان را بر ایمان ارسال کرد.

با دیدن تصاویر، از ارسال کننده تصاویر پرسیدیم: «با این وضع کارگران کارخانه کاشی اصفهان، این فروشگاه با این همه زرق و برق چه معنایی دارد؟»

این فرد هم که نام و نشانی برای ما ارسال نکرده اند، این گونه جواب دادند:

اینجا تعاونیه کاشی اصفهانه، ارگانی جدا از کارخانه کاشی

خود کار کنان کاشی اصفهان سهیم و موافق با این کاربودند. چون شعورشون می رسید وقتی فروش بره بالا تقاضا برای تولید هم بالا میره و به طبع گردش پول به نفع همه اس.

کاشی الحمد لله به همت کارگران خود کارخانه و مدیریت شورا که از بین همین کارگران هستند(نه یک آقا زاده مرفه)درحال تولید و فروش داخلی و حتی صادرات است.

قابل توجه شما که بی خبر از اوضاع این شر کت میباشیدو بر روی کرسی قضاوت نشستید.