مرکز توانبخشی خانه کوچک یسنا برای نگهداری کودکان معلول ذهنی زیر سه سال، مهد کودک رویش آفتاب ، مرکز مشاوره ارغوان و مرکز مشاوره کیمیای مهر باهمکاری اداره بهزیستی افتتاح شد.

افتتاح ۴۵۰ میلیون طرح بهزیستی در نجف آباد

مرکز توانبخشی خانه کوچک یسنا برای نگهداری کودکان معلول ذهنی زیر سه سال، مهد کودک رویش آفتاب ، مرکز مشاوره ارغوان و مرکز مشاوره کیمیای مهر باهمکاری اداره بهزیستی افتتاح شد.

ایرنا:این مراکز باهمکاری اداره بهزیستی نجف آباد و سرمایه گذاری ۴۵۰ میلیون تومانی خیران افتتاح شد.
چهار هزارو و۷۷۴ تن درحوزه توانبخشی و۴۰۴ تن درحوزه اجتماعی تحت پوشش اداره بهزیستی  نجف آباد هستند.

افتتاح طرح بهزیستی در نجف آباد

افتتاح طرح بهزیستی در نجف آباد

افتتاح ۴۵۰ میلیون طرح بهزیستی در نجف آباد