با اجرای 3/12 کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاه های فلمن، ظرفیت آبرسانی به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود.

افزایش فشار آب در نجف آباد

صاحب نیوز: معاون بهره برداری و توسعه آب شرکت آبفا استان اصفهان گفت: با اجرای ۳/۱۲ کیلومتر خط انتقال آب از شیرخانه نجف آباد به مرکز کنترل و توزیع آب اصفهان  محل چاه های فلمن، ظرفیت آبرسانی به شهرهای تحت پوشش تصفیه خانه آب اصفهان بزرگ  تقویت می شود.

ناصر اکبری اظهار کرد: از اواخر فروردین ماه تاکنون بیش از شش کیلومتر از  این خط انتقال با قطر ۱۴۰۰ میلیمتر با هزینه ایی بالغ بر ۳۵ میلیارد تومان  اجرایی شده است. این در حالیست که پیش بینی می شود برای اجرای شش کیلومتر باقی مانده از این پروژه به بیش از ۷۰ میلیارد تومان اعتبار نیاز است.

اکبری افزود: پس از بهره برداری از فاز اضطراری سامانه دوم آبرسانی به اصفهان بزرگ، حدود ۲/۳ متر مکعب در ثانیه آب از طریق این خط به ظرفیت تامین آب شرب شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی  اصفهان بزرگ اضافه می شود به طوریکه حدود دو متر مکعب در ثانیه آب از طریق این خط به شیرخانه نجف آباد به منظور توزیع به شهرهای تحت پوشش طرح آبرسانی اصفهان بزرگ انتقال می یابد و حدود ۲/۱ متر مکعب برثانیه به شهرهای ویلاشهر ،یزدانشهر و گلشهر منتقل می شود.

نجف آباد نیوز: در سال های اخیر، برخی شهروندان نجف آبادی به ویژه در بخش جنوبی آن، با مشکل کمبود فشار آب مواجه بوده اند.

شکستگی خط انتقال آب افزایش فشار آب در نجف آباد افزایش فشار آب در نجف آباد                   300x300

شکستگی خط انتقال آب

افزایش فشار آب در نجف آباد