شهرداری نجف آباد: به اهتمام واحد امانی شهرداری، به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، المانهایی با موضوعات مرتبط در نقاط مختلف نجف آباد نصب شده است.

المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر

 شهرداری نجف آباد: به اهتمام واحد امانی شهرداری، به مناسبت هفته دفاع مقدس و بازگشایی مدارس، المانهایی با موضوعات مرتبط در نقاط مختلف نجف آباد نصب شده است.

برخی از این المان ها، یادآور مطالب کتاب های درسی دهه ۶۰ است و برخی ترکیبی از مفاهیم دفاع مقدس و بازگشایی مدارس.

خودرو علم ودفاع و کیف مدرسه در میدان امام(ره)نجف آباد( باغملی)، المان روباه و زاغ در خیابان شریعتی بعد از خیابان دانش، المان پرواز مرغابی ها و لاک پشت روبروی شهرداری منطقه ۴(یزدانشهر) ، المان دوچرخه دانش آموز در ابتدای چهارباغ، المان دهقان فداکار در میدان معلم منطقه سه(ویلاشهر)، المان مادر و رزمنده در میدان ملت امیرآباد(منطقه۵) و المان پرتاب موشک کاغذی در میدان آزادگان از جمله این المان ها هستند.

واحد امانی شهرداری، بیشتر این المان ها را با اقلام ضایعاتی و دور ریختنی و با کم ترین هزینه می سازد و این المان ها در سال های اخیر تا حد زیادی توانسته رضایت شهروندان را در مقاطع زمانی مختلف جلب کند.

المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156167 A3eG9 300x225

المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد

المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر

المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156214 K9iP1
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156209 F9yY8
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156202 G5bV6
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156196 O1uH1
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156195 J4bI7
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156193 W4rC9
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156167 A3eG9
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156173 L8aI2
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156176 N6yF9
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156180 M8qQ2
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156186 Y0rG4
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر المان های دفاع مقدس و مدرسه در نجف آباد+تصاویر 1600156189 Q8cS1
المان های بازگشایی مدارس و دفاع مقدس شهرداری نجف آباد