پایگاه خبری شهرداری: به دنبال فراخوان سازمان رفاهی تفریحی شهرداری در خصوص ارائه آثار حجمی و طر احی المان های شهری که از مرداد ماه ۹۶ کلید خورد، بیش از ۵۸۸ طرح توسط هفتاد و دو فرستنده (گروهی و انفرادی) به سازمان رسیده که در جلسه اخیر مدیران ارشد شهرداری این طرح ها مورد بازدید […]

پایگاه خبری شهرداری: به دنبال فراخوان سازمان رفاهی تفریحی شهرداری در خصوص ارائه آثار حجمی و طر احی المان های شهری که از مرداد ماه ۹۶ کلید خورد، بیش از ۵۸۸ طرح توسط هفتاد و دو فرستنده (گروهی و انفرادی) به سازمان رسیده که در جلسه اخیر مدیران ارشد شهرداری این طرح ها مورد بازدید و بررسی قرار گرفت تا پس از تایید و دسته بندی تخصصی مورد داوری قرار گیرند.

این آثار در جلسه ای با حضور اساتید دانشکده فنی و حرفه ای سمیه نجف آباد بر اساس طبقه بندی ذکر شده در فراخوان، گروه بندی شده و جهت انجام مراحل اجرایی به کمیته زیباسازی شهرداری پیشنهاد خواهند شد.