آگهی دعوت از اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات.

انتخابات هلال احمر نجف آباد

آگهی دعوت از اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات.

بدینوسیله از کلیه اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد دعوت می شود در جلسه مجمع شهرستان حضور بهم رسانید.

زمان ساعت : ۸:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۹/۳/۲۳

مکان : نجف آباد،خیابان شریعتی،خیابان مطهری،ساختمان اداری هلال احمر(جنب فرمانداری)

دستور جلسه :
انتخاب هیات رئیسه مجمع.
انتخاب اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان.
انتخاب بازرس.
معرفی نمایندگان به مجمع استانی.

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت عضویت فعال الزامی است.

تذکر مهم:
به استناد تبصره ۲ماده ۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر برای رسمیت یافتن جلسه مجمع شهرستان،
حضور حداقل دو سوم اعضا و داوطلبین فعال ضروری است درغیر این صورت جلسه دوم مجمع راس ساعت ۹ روز جمعه مورخ ۹۹/۳/۲۳ با حضور هر تعداد از اعضاو داوطلبین فعال در همان محل تشکیل و رسمیت خواهد یافت.
ستاداجرایی انتخابات هلال احمر ویژه شهرستان نجف آباد.

انتخابات هلال احمر نجف آباد انتخابات هلال احمر نجف آباد انتخابات هلال احمر نجف آباد              223x300

انتخابات هلال احمر نجف آباد

انتخابات هلال احمر نجف آباد