انتخابات هلال احمر نجف آباد
انتخابات هلال احمر نجف آباد
آگهی دعوت از اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات.

انتخابات هلال احمر نجف آباد

آگهی دعوت از اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد جهت شرکت در جلسه مجمع شهرستان و برگزاری انتخابات.

بدینوسیله از کلیه اعضا و داوطلبان فعال جمعیت هلال احمر شهرستان نجف آباد دعوت می شود در جلسه مجمع شهرستان حضور بهم رسانید.

زمان ساعت : ۸:۳۰ روز جمعه مورخ ۹۹/۳/۲۳

مکان : نجف آباد،خیابان شریعتی،خیابان مطهری،ساختمان اداری هلال احمر(جنب فرمانداری)

دستور جلسه :
انتخاب هیات رئیسه مجمع.
انتخاب اعضای شورای اجرایی جمعیت هلال احمر شهرستان.
انتخاب بازرس.
معرفی نمایندگان به مجمع استانی.

همراه داشتن کارت شناسایی معتبر و کارت عضویت فعال الزامی است.

تذکر مهم:
به استناد تبصره ۲ماده ۷ اساسنامه جمعیت هلال احمر برای رسمیت یافتن جلسه مجمع شهرستان،
حضور حداقل دو سوم اعضا و داوطلبین فعال ضروری است درغیر این صورت جلسه دوم مجمع راس ساعت ۹ روز جمعه مورخ ۹۹/۳/۲۳ با حضور هر تعداد از اعضاو داوطلبین فعال در همان محل تشکیل و رسمیت خواهد یافت.
ستاداجرایی انتخابات هلال احمر ویژه شهرستان نجف آباد.

انتخابات هلال احمر نجف آباد

انتخابات هلال احمر نجف آباد

انتخابات هلال احمر نجف آباد