انتصابات سیاسی و عدم نظارت، ریشه های فساد در فولاد
انتصابات سیاسی و عدم نظارت، ریشه های فساد در فولاد
فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس افزود: در شرکت فولاد مبارکه و در دولت روحانی ما شاهد پدیده‌ای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک‌ترین زحمتی بکشند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود.

انتصابات سیاسی و عدم نظارت، ریشه های فساد در فولاد

فارس: نماینده مردم نجف آباد، تیران و کرون در مجلس افزود: در شرکت فولاد مبارکه و در دولت روحانی ما شاهد پدیده‌ای به نام عامل فروش بودیم که این عوامل فروش بدون آنکه کوچک‌ترین زحمتی بکشند از درآمدهای هنگفتی برخوردار بودند و این عامل فروش بودن چیزی جز رانت نبود.

ابوالفضل ابوترابی اظهار داشت: عامل فروش کارش این بود که ورق‌های فولاد را‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ از فولاد مبارکه می‌گرفت و در بازار به فروش می‌رساند و عوامل فروش که تعداد معدودی بودند توسط مدیرعامل فولاد مبارکه تعیین می‌شدند. سود حاصل از این رانت، سود بسیار هنگفتی بود و گردش مالی آن به چند ده میلیارد تومان می‌رسید.

ابوترابی افزود: این مسئله در کنار انتصابات سیاسی و عدم نظارت از ریشه‌ها و عوامل ایجاد فساد در شرکت فولاد مبارکه بودند.

ابوالفضل ابوترابی

ابوالفضل ابوترابی

انتصابات سیاسی و عدم نظارت، ریشه های فساد در فولاد