اعضای بدن مژگان عابدی بیست و شش ساله که بر اثر حادثه رانندگی در نجف آباد دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد

اعضای بدن مژگان عابدی بیست و شش ساله که بر اثر حادثه رانندگی در نجف آباد دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.

ایرنا: مسئول واحد فراهم‌آوری اعضای پیوند مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س) اصفهان گفت:  قلب اهدا شده در بیمارستان چمران و کلیه ها در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران در فهرست انتظار پیوند می شود و کبد برای پیوند به شیراز ارسال شد.
خلیفه سلطانی خاطرنشان کرد: از ابتدای سال تا کنون ۲۴ مورد اهدای عضو در استان داشته ایم. سال گذشته این تعداد ۵۲ مورد بود.

قلب، ریه ها، کبد، روده ها، لوزالمعده (پانکراس) و کلیه ها جزء اعضای قابل اهدا هستند و علاوه بر این برخی از بافت های بدن از جمله پوست، قرنیه، تاندون، غضروف، استخوان و دریچه قلب نیز می توانند در لیست پیوند قرار گیرند.

اهدای عضو اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد                   300x191

اهدای عضو

اهدای اعضای زن جوان در نجف آباد