اهدای عضو یکی از بیماران بستری در بیمارستان منتظری نجف آباد
اهدای عضو یکی از بیماران بستری در بیمارستان منتظری نجف آباد

دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س): محمد جعفر عباسی ۴۵ ساله، که بر اثر خونریزی مغزی، در بیمارستان شهیدمنتظری نجف آباد بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) انتقال یافت و بعد ازانجام مراحل […]

دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س): محمد جعفر عباسی ۴۵ ساله، که بر اثر خونریزی مغزی، در بیمارستان شهیدمنتظری نجف آباد بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) انتقال یافت و بعد ازانجام مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی، روزشنبه سیزدهم تیرماه تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.

دوکلیه و کبد نامبرده به سه بیمار پیوند شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران