دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س): محمد جعفر عباسی ۴۵ ساله، که بر اثر خونریزی مغزی، در بیمارستان شهیدمنتظری نجف آباد بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) انتقال یافت و بعد ازانجام مراحل […]

دکتر خلیفه سلطانی مسئول واحد فراهم آوری اعضای پیوندی مرکز آموزشی درمانی الزهرا(س): محمد جعفر عباسی ۴۵ ساله، که بر اثر خونریزی مغزی، در بیمارستان شهیدمنتظری نجف آباد بستری و دچار مرگ مغزی شده بود، پس از اخذ رضایت از خانواده انسان دوستش به مرکز آموزشی درمانی الزهرا (س) انتقال یافت و بعد ازانجام مراحل مربوط به تائید مرگ مغزی، روزشنبه سیزدهم تیرماه تحت عمل جراحی برداشت اعضاء قرار گرفت.

دوکلیه و کبد نامبرده به سه بیمار پیوند شد.

منبع: باشگاه خبرنگاران