اعضای مرحوم علی امینی که بر اثر تصادف خودرویی دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.

اهدا اعضای مرد میانسال نجف آبادی

اعضای مرحوم علی امینی که بر اثر تصادف خودرویی دچار مرگ مغزی شده بود، در بیمارستان الزهرای اصفهان به بیماران نیازمند اهدا شد.

صدا و سیما: مریم خلیفه سلطانی مسوول واحد فراهم آوری بیمارستان الزهرا گفت: این مرد ۵۶ ساله پس از تایید مرگ مغزی در بیمارستان شهید منتظری نجف آباد و با رضایت خانواده در لیست اهدای عضو قرار گرفت.

اهدای عضو

اهدای عضو

اهدا اعضای مرد میانسال نجف آبادی