کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند62 توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقۀ جفیر به عنوان عقبۀ عملیات خیبر در جزایر مجنون ضبط شده، در ابتدا یکی از رزمندگان حاضر در اورژانس که دچار موج‌گرفتگی شده نشان داده می‌شود.

اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم

کنگره شهدای نجف آباد: در این فیلم که اسفند۶۲ توسط مرحوم محمود اصفهانی در منطقۀ جفیر به عنوان عقبۀ عملیات خیبر در جزایر مجنون ضبط شده، در ابتدا یکی از رزمندگان حاضر در اورژانس که دچار موج‌گرفتگی شده نشان داده می‌شود.

این رزمنده که به احتمال زیاد نیروی یگانی به غیر از لشکر۸نجف‌اشرف است، هفتاد ساله است و به گفته خودش، از شروع غائلۀ کردستان در مناطق جنگی حضور داشته است.

نام این پیرمرد هفتاد ساله، شعبانعلی است ولی نام‌خانوادگی‌اش را نمی‌گوید. خلاصۀ وضعیت درمانی او هم به صورت یک برگه آ۴، روی پیراهنش الصاق شده است.
در بخش دوم فیلم، دوربین به سراغ چادر محل استراحت نیروهای واحد اورژانس لشکر۸نجف رفته که در حال خواندن ذکر «امن یجیب» هستند. در بین حاضرین، چهره مرحوم دکتر محمد‌علی ابوترابی نیز دیده می‌شود.
۲۲۷٫۱۴

تصاویر، تزیینی است.

رزمندگان لشکر 8 نجف اشرف در دفاع مقدس

رزمندگان لشکر ۸ نجف اشرف در دفاع مقدس

 

اورژانس لشکر۸نجف در عملیات خیبر+فیلم