دیشب گلزار شهدای نجف آباد و محدوده یادمان شهدا، میزبان اولین مراسم احیاء شب قدر ماه رمضان امسال بود. مراسمی که با توجه به ابلاغ های ستاد ملی مقابله با کرونا، با شرایط خاصی برگزار شد.

اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر

دیشب گلزار شهدای نجف آباد و محدوده یادمان شهدا، میزبان اولین مراسم احیاء شب قدر ماه رمضان امسال بود. مراسمی که با توجه به ابلاغ های ستاد ملی مقابله با کرونا، با شرایط خاصی برگزار شد.

گوشه ای از تصاویر این مراسم را از دریچه دوربین پایگاه خبری شهرداری نجف آباد مشاهده کنید.

احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353117 M3nH8 300x200

احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد

اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر

 

 

احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353276 O1fB1
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353274 A5eQ0
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353271 T7hV5
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353267 C4zP6
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353262 M3eI7
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353141 L2wL6
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353139 X3jQ5
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353281 I1dR7
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353105 E4mB6
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353106 B6wJ0
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353109 G8jU8
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353114 L1nG9
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353117 M3nH8
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر اولین احیاء کرونایی در نجف آباد+تصاویر 1589353125 V1fN1
احیاء رمضان در گلزار شهدای نجف آباد