اولین اعتصاب در نجف آباد
اولین اعتصاب در نجف آباد
اولین چیزی که در نجف آباد، با دستگاه چاپ کردیم، اعلامیه عزای عمومی و اعتصاب بازار بود به مناسبت اعتراض به مقالۀ توهین‌آمیز روزنامۀ اطلاعات در مورد امام خمینی.

اولین اعتصاب در نجف آباد

اولین چیزی که در نجف آباد، با دستگاه چاپ کردیم، اعلامیه عزای عمومی و اعتصاب بازار بود به مناسبت اعتراض به مقالۀ توهین‌آمیز روزنامۀ اطلاعات در مورد امام خمینی. مقاله را شخصی با اسم مستعار «احمد رشیدی مطلق» با عنوان «استعمار سرخ و سیاه» در دی ماه۵۶ نوشته بود و مردم قم و برخی دیگر از شهرها در واکنش به آن، به خیابان‌ها ریختند و در درگیری با ماموران رژیم تعدادی زخمی و شهید دادند.

به دنبال این موضوع، برخی دیگر از شهرهای کشور در چهلم شهدای قم، تجمع و اعتراض کرده و در درگیری با ماموران رژیم چندین شهید و زخمی دادند. هماهنگ با برخی شهرها و طبق اعلامیۀ مراجع تقلید، قرار شد بازار نجف‌آباد هم در اعتراض به این جنایات رژیم چند روز تعطیل شود.

در آن فرصت‌ محدود و اختناق شدید، امکان انتقال دهان به دهان خبر یا استفاده از ظرفیت منابر نبود و تنها راه چاره را در پخش اعلامیه دیدیم. در آن مقطع، علماء شاخص مثل شریعتمداری، گلپایگانی و نجفی مرعشی با دست‌خط خودشان و «قلم دواتی» اطلاعیه نوشته و پایینش را مهر و امضاء می‌کردند و مردم هم در حد بالایی به این برگه‌ها اعتقاد و اطمینان داشتند. البته حضرت امام بیشتر با چیزی غیر از قلم دواتی می‌نوشت ولی در مجموع بیشتر آن‌ها خوانا و قابل فهم بود. مدت‌ها طول کشید تا برخی علماء به تایپ اعلامیه هم روی آوردند.

اعلامیه‌ها را پخش کردیم و صبح اول وقت خودمان را گذاشتیم کف بازار. اگه کسی قصد باز کردن مغازه را داشت، با تشر و مقداری چاشنی تهدید، مانع می‌شدیم. با همین تدابیر، اولین اعتصاب نجف‌آباد با موفقیت شکل گرفت و تا سه روز بعد هم ادامه داشت.

یادم هست که چند سال قبل از آن هم به دلیلی که یادم نیست و به درخواست مرحوم آقای منتظری قرار شد بازاری‌ها در مسجد‌بازار تجمع کنند. آن موقع در خیاطی پسرخاله‌ام شاگرد بودم و می‌ماندم داخل مغازه تا استاد راهی تجمع اعتراضی شود. منظور این که اوایل حتی جرات بستن مغازه‌ها را نداشتند و مردم به تدریج آمادۀ انقلاب شدند.

تصاویر دوران انقلاب نجف آباد

تصاویر دوران انقلاب نجف آباد

*به روایت یکی از مبارزان انقلابی نجف آباد

اولین اعتصاب در نجف آباد