خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از کنار پیکر تازه تحویل و شناسایی شده شهید حججی،  خبر را مخابره کرد. در پایان این فیلم، اولین تصاویر از پیکر در مرحله بعد از تحویل نیز برای لحظات کوتاهی نشان داده می شود.

خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، از کنار پیکر تازه تحویل و شناسایی شده شهید حججی،  خبر را مخابره کرد.

در پایان این فیلم، اولین تصاویر از پیکر در مرحله بعد از تحویل نیز برای لحظات کوتاهی نشان داده می شود.