«صاحب نیوز» از بازسازی واقعه غدیر در یزدانشهر، یک گزارش تصویری تهیه کرده است. تصاویر را «باقری» گرفته است.

بازسازی غدیر در یزدانشهر+تصاویر

«صاحب نیوز» از بازسازی واقعه غدیر در یزدانشهر، یک گزارش تصویری تهیه کرده است. تصاویر را «باقری» گرفته است.

بازسازی غدیر در یزدانشهر بازسازی غدیر در یزدانشهر+تصاویر بازسازی غدیر در یزدانشهر+تصاویر                             11 300x200

بازسازی غدیر در یزدانشهر

بازسازی غدیر در یزدانشهر+تصاویر