پایگاه خبری شهرداری: با اقدام به موقع یک باغ دار، دو سرنشین پژو پارسی که به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل به کانال آب سقوط کرده بودند، از خطر غرق شدگی نجات پیدا کردند. پس از حضور آتش نشانان در محل، تیم غواصی وارد عمل شده و با ورود به آب با مهار و […]

پایگاه خبری شهرداری: با اقدام به موقع یک باغ دار، دو سرنشین پژو پارسی که به دلیل سرعت زیاد و عدم کنترل به کانال آب سقوط کرده بودند، از خطر غرق شدگی نجات پیدا کردند.

پس از حضور آتش نشانان در محل، تیم غواصی وارد عمل شده و با ورود به آب با مهار و بستن ، توسط جرثقیل، خودرو از کانال آب خارج گردید.

چیزی از محل این کانال در خبر ذکر نشده و ما هم از تصاویر، مکان را تشخیص ندادیم.

تصاویر خروج خودرو از کانال آب