با ربای قانونمند، پیشرفت نخواهیم کرد
با ربای قانونمند، پیشرفت نخواهیم کرد

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی:ابوترابی با اشاره به موانع ایجاد اشتغال در کشور، اصلاح نظام بانکی و سرمایه گذاری درست بانک ها را یکی از این موانع دانست و افزود: عدم توجه به بخش تولید در بودجه نویسی و نبود آمایش سرزمینی از دیگر مشکلات هستند.» نماینده مردم در مجلس گفت: « برای ایجاد اشتغال نیاز به […]

شبکه تحلیلگران اقتصاد مقاومتی:ابوترابی با اشاره به موانع ایجاد اشتغال در کشور، اصلاح نظام بانکی و سرمایه گذاری درست بانک ها را یکی از این موانع دانست و افزود: عدم توجه به بخش تولید در بودجه نویسی و نبود آمایش سرزمینی از دیگر مشکلات هستند.»

نماینده مردم در مجلس گفت: « برای ایجاد اشتغال نیاز به سرمایه گذاری است. سرمایه گذاری هم وقتی به درستی می تواند انجام بگیرد که ساختار های نظام بانکی درست شود.»

وی ادامه داد : «با وجود ربای قانونی در بانک ها کشور ما به هیچ عنوان نمی تواند پیشرفت کند به طوری که بانک ها با این روش، سیستم صنعت ما را زمین گیر کرده اند.»

عضو کمیسیون شوراها وامور داخلی مجلس  خاطر نشان کرد: سومین بخشی که باید مورد توجه قرار بگیرد آمایش سرزمین می باشد. یعنی باید ظرفیت ها، منابع و نقاط قوت هر منطقه از کشور به درستی مشخص شود و با توجه به آن در مناطق کشور برنامه ریزی شود که چه بخش های تولیدی می توان در آن منطقه راه اندازی کرد.