کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: به دنبال اعتراض و اظهار نگرانی بسیاری از خانواده ها، از اخذ رضایت نامه از والدین در بسیاری از مدارس شهرستان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طب بخشنامه ای، بر امحاء این رضایت نامه ها تاکید کرد.

بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد برای رضایت نامه ها

کانال تلگرامی «نجف آباد شهر علم، ایمان و ایثار»: به دنبال اعتراض و اظهار نگرانی بسیاری از خانواده ها، از اخذ رضایت نامه از والدین در بسیاری از مدارس شهرستان، مدیریت آموزش و پرورش شهرستان طب بخشنامه ای، بر امحاء این رضایت نامه ها تاکید کرد.

در این بخشنامه که با قید بسیار فوری و مهم در تاریخ ۱۶ شهریور ۹۹ صادر شده، آمده است:  در خصوص حضور دانش آموزان در مدارس در تمام وضعیت ها، دریافت رضایت نامه از اولیاء جهت حضور دانش آموزان در مدرسه به هیچ عنوان موضوعیت نداشته، وجاهت قانونی ندارد، این اقدام تخلف محسوب شده و موجب پیگرد قانونی می گردد.

در ادامه نیز آمده: لذا چنانچه تعدادی از مدارس بابت حضور دانش آموزان تعهد دریافت نموده اند، مقتضی است فورا نسبت به امحای آن اقدام و حتما به اولیا گرامی در خصوص این موضوع اطلاع رسانی نمایند.

 

بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد در مورد رضایت نامه ها بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد برای رضایت نامه ها بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد برای رضایت نامه ها              276x300

بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد در مورد رضایت نامه ها

بخشنامه آموزش و پرورش نجف آباد برای رضایت نامه ها