«شهروند»: تصویر زیر مربوط به تکیه تعزیه خوانی٧٢تن شهرستان نجف آبادمی باشد که درسال١٣٩٣توسط خیرمحترم نجف آبادی جناب آقای محمدعلی سلطانی برای اجرای مجالس تعزیه اهداگردید.

بدون استفاده ماندن یک تکیه در نجف آباد+تصویر

«شهروند»: تصویر زیر مربوط به تکیه تعزیه خوانی٧٢تن شهرستان نجف آبادمی باشد که درسال١٣٩٣توسط خیرمحترم نجف آبادی جناب آقای محمدعلی سلطانی برای اجرای مجالس تعزیه اهداگردید.

درابتدابرای افتتاحیه مجلس شهادت حضرت علی اکبرتوسط اساتیدکشوری دراین تکیه برگزارشد.وبعدازآن ٣مجلس دیگرنیزدراین تکیه اجراگردید و در برهه ای هم این تکیه محل تمرین کاروان نمادین ندای محرم شهرستان نجف آباددر روزهای جمعه بود.
هم اکنون چندین سال است که هیچگونه فعالیتی دراین تکیه صورت نمی گیردوعلت آن نامشخص است و قسمتی از تکیه که قرار به عنوان مسجد برای مسافران بین راهی برای ادای نماز تعبیه گردد، بنا نگردید.

ومتاسفانه هم اکنون یکی ازمشکلات اساسی اجرای تعزیه درشهرستان نجف آباد، کمبود مکانی مناسب برای اجرای تعزیه می باشد و باتوجه به کثرت تعدادحسینیه ها وامکان مذهبی درشهرستان نجف آباد، کمبود یک تکیه تعزیه خوانی درشهرستان نجف آباد واقعاجای تامل وتاسف دارد.

اماناگفته نماندکه «هنرتعزیه» نسبت به بقیه هنرهادرشهرستان نجف آباد مظلوم تر واقع گردیده و این ارزش جایگاه والای این هنراسلامی وآئینی وشیعی درشهرستان شهیدپرور نجف آبادنیست.

تکیه تعزیه 72تن نجف آباد بدون استفاده ماندن یک تکیه در نجف آباد+تصویر بدون استفاده ماندن یک تکیه در نجف آباد+تصویر                    300x300

تکیه تعزیه ۷۲تن نجف آباد

بدون استفاده ماندن یک تکیه در نجف آباد+تصویر