بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد+تصاویر
بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد+تصاویر
طی پویش مردمی «ایران سبز، هر ایرانی یک نهال» و در مراسمی که  روز جمعه دوازدهم آذر 1400 با مشارکت حدود دو هزار نفر از اعضای سازمان مردم نهاد انجمن‌ احیای انسانی کنگره ۶۰ نحف آباد برگزار شد، در نهصد هکتار از اراضی میانکوه جلال آباد، بذر درخت بادام کوهی کاشته شد.

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد+تصاویر

طی پویش مردمی «ایران سبز، هر ایرانی یک نهال» و در مراسمی که  روز جمعه دوازدهم آذر ۱۴۰۰ با مشارکت حدود دو هزار نفر از اعضای سازمان مردم نهاد انجمن‌ احیای انسانی کنگره ۶۰ نحف آباد برگزار شد، در نهصد هکتار از اراضی میانکوه جلال آباد، بذر درخت بادام کوهی کاشته شد.

در این برنامه که با هدف احیای جنگل های زاگرس انجام شد، بذر این درخت مقاوم به کم آبی که ریشه دوانی قابل توجهی دارد، در هر یک متر مربع، سه بذر کاشته شد.

این درختان، نیازی به آبیاری ندارند و در صورت عدم چرای دام بر روی آن ها، امکان رشد به کمک نزولات جوی را خواهند داشت.

اعضای کنگره۶۰، افرادی هستند که از مشکل اعتیاد رهایی پیدا کرده اند.

بذر کاری در 900 هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره 60

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره ۶۰

بذر کاری در 900 هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره 60

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره ۶۰

بذر کاری در 900 هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره 60

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره ۶۰

بذر کاری در 900 هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره 60

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره ۶۰

بذر کاری در 900 هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره 60

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد توسط اعضای کنگره ۶۰

بذر کاری در ۹۰۰ هکتار از اراضی نجف آباد+تصاویر