برخورد قانونی با متخلفان چرا در مراتع و شکارچیان غیرمجاز
برخورد قانونی با متخلفان چرا در مراتع و شکارچیان غیرمجاز

با متخلفان چرا در مراتع و شکارچیان غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده، برخورد قانونی می شود. این تاکید ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جلسه فرمانداران و عوامل انتظامی و قضایی نجف آباد ، شاهین شهر و میمه و تیران و کرون بود.

با متخلفان چرا در مراتع و شکارچیان غیرمجاز گونه های جانوری حفاظت شده، برخورد قانونی می شود. این تاکید ظهرابی مدیرکل حفاظت محیط زیست استان در جلسه فرمانداران و عوامل انتظامی و قضایی نجف آباد ، شاهین شهر و میمه و تیران و کرون بود.