پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: امین لطفی مسئول واحد باغبانی جهاد نجف آباد: 160 هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده که از این سطح، 960 کیلو زعفران برداشت می شود.

برداشت ۹۶۰کیلو زعفران در نجف آباد

پایگاه اطلاع رسانی جهاد کشاورزی نجف آباد: امین لطفی مسئول واحد باغبانی جهاد نجف آباد: ۱۶۰ هکتار از اراضی زراعی شهرستان به کشت زعفران اختصاص پیدا کرده که از این سطح، ۹۶۰ کیلو زعفران برداشت می شود.

بیشترین سطح برداشت زعفران شهرستان نجف آباد، مربوط به بخش مهردشت است.

زعفران برداشت ۹۶۰کیلو زعفران در نجف آباد برداشت ۹۶۰کیلو زعفران در نجف آباد

زعفران

برداشت ۹۶۰کیلو زعفران در نجف آباد